Menu Zamknij

Konkurs, konkurs

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich inicjatyw, najlepsze pomysły chcemy nagrodzić. 🙂

Więcej w Regulaminie:

Regulamin Konkursu na najlepszą inicjatywę na rzecz pożytku publicznego

 1. Konkurs organizowany jest przez Federację Organizacji Katolickich
 2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Razem możemy więcej – rozwój Federacji Organizacji Katolickich” w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO w Priorytecie 1a, edycji 2022 realizowanego przez NIW-CRSO
 3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych należących do Federacji lub planujących do niej przystąpić
 4. Konkursem objęte są wszelkie zrealizowane inicjatywy (projekty) organizacji pozarzą­do­wych które należą do Federacji lub zadeklarują chęć przynależenia do niej, skierowane na rzecz pożytku publicz­ne­go.
 5. Zgłoszenia inicjatyw (projektów) mogą dokonywać organizacje oraz osoby fizyczne, osoby prawne, oraz kościoły i związki wyznaniowe. Zgłoszenie może dotyczyć również własnej inicjatywy.
 6. Zgłoszenie należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym, będącym załącznikiem do niniej­szego Regulaminu. Wypełniony formularz należy złożyć w biurze Federacji Organizacji Katolickich lub mailowo pod adres: federacja@fok-a.pl w terminie do 14.10.2023 roku.
 7. W ramach Konkursu mogą być przyznane 3 nagrody rzeczowe z podziałem na 1, 2, i 3 miejsce.
 8. Nagroda przeznaczona jest na działalność statutową organizacji.
 9. Kapituła może nie przyznać nagrody, jeżeli uzna, że żadna ze zgłoszonych inicjatyw (projektów) nie spełnia kryteriów wymaganych do przyznania nagrody.  
 10. Ocena inicjatyw (projektów) organizacji przeprowadzana będzie w oparciu o następujące kryteria:
  1. społeczne znaczenie;
  1. wpływ na rozwój i konkurencyjność lokalnych społeczności,
  1. umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organi­zację z różnych źródeł oraz efektywność i przejrzystość ich wykorzystywania;
  1. umiejętność zaangażowania wolontariuszy do realizacji projektu;
  1. innowacyjność;
  1. stabilność;
  1. stosowanie przez organizację sposobów działania nie budzących wątpliwości etycznych;
  1. umiejętność podejmowania przez organizację współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi regionu.
 11. Członkami Kapituły Konkursu są przedstawiciele Federacji Organizacji Katolickich, którzy spośród siebie wybierają przewod­niczącego. Kapituła może zaprosić do swojego składu innych przedstawicieli.
 12. Z pracy Kapituły wyłączone zostają osoby bezpośrednio związane ze zgłoszonymi inicjatywami.
 13. Decyzje w ramach Kapituły podejmowane są na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Kapituły.
 14. Za organizację pracy Kapituły odpowiada jej Przewodniczący.
 15. Obsługę organizacyjną Kapituły oraz miejsce składania wniosków zapewnia biuro Federacji Organizacji Katolickich.
 16. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 21.10.2023 roku.
 17. Regulamin Konkursu na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych oraz jego zmiany zatwierdza Federacja Organizacji Katolickich.

Skip to content