Menu Zamknij

Civitas Christiana Oddział w Wałbrzychu

1. CEL:

– ochrona życia i godności człowieka, rodziny i Narodu oraz troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju,

– przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, Narodu i Państwa,

– kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych, demokratycznych i obywatelskich postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej.

2. ZADANIA:

– pracę formacyjną i edukacyjną w zgodzie z nauczaniem społecznym Kościoła;

– umacnianie i budowanie tożsamości narodowej oraz stałą troskę o rozwój kultury ojczystej;

– wpływanie na kształt polityki społecznej państwa poprzez podejmowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich, szczególnie na rzecz rodziny, zgodnych z celami Stowarzyszenia;

– promowanie idei samorządności i działań służących rozwojowi wspólnot lokalnych i regionalnych;

– współpracę z samorządem terytorialnym w sferze realizacji jego zadań własnych, zgodnych z programem Stowarzyszenia;

– realizację zadań należących do sfery pożytku publicznego zgodnych z celami Stowarzyszenia;

– współpracę z parafiami w zakresie ewangelizacji życia społecznego i kulturalnego we wspólnotach lokalnych;

– współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach;

– pracę z młodzieżą oraz pracę z rodziną, prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej, badawczej, kulturalnej, wydawniczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz  pomocowej.

3. KONTAKT:

Civitas Christiana Oddział w Wałbrzychu
Ul. Rynek 22
58-300 Wałbrzych

Skip to content