Menu Zamknij

Projekt „Sprawna komunikacja- rzetelna informacja”

Projekt „Sprawna komunikacja- rzetelna informacja” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 realizowanego przez NIW-CRSO to odpowiedź Federacji Organizacji Katolickich na potrzebę edukacji organizacji pozarządowych na temat sprawnego przepływu informacji i komunikacji w organizacjach obywatelskich.

Dzięki niniejszemu przedsięwzięciu organizacje obywatelskie poznają narzędzia
usprawniające komunikację w ich strukturach, wypracują nowatorskie metody, wykształcą wśród
swoich członków rzeczników prasowych jak również podzielą się tą informacją w swoich
społecznościach tak aby dotrzeć do jak największej liczby beneficjentów. Niniejszy projekt jest
projektem systemowym. Zasięgiem oddziaływania będą dwa województwa- dolnośląskie i śląskie.
Projekt jest skierowany do organizacji pozarządowych i ich członków. Zakłada organizacje: spotkań
edukacyjno-warsztatowych, seminariów, konferencji jak również wydanie publikacji w formie
papierowej oraz filmu z realizowanych działań który będzie zarazem elementem pilotażowym jak
również przykładem dobrych praktyk stosowanych w NGO dla innych organizacji. Niniejszy
przedsięwzięcie przyczyni się również do rozwoju Federacji Organizacji Katolickich poprzez
zwiększenie jej członków. W ramach przedsięwzięcia przedstawiciele 50 organizacji obywatelskich z
terenu dwóch ww. województw zostanie wyposażone w niezbędną wiedzę, uzyska umiejętności
skutecznego komunikowania jak również wypracuje wraz z Federacją skuteczne narzędzia, które
zostaną udostępnione szerszemu ogółowi społecznemu. Celem główny projektu jest Wzmocnienie
potencjału 50 organizacji obywatelskich z zakresu skutecznego komunikowania się i przekazu
informacji poprzez realizację działań szkoleniowo-edukacyjnych oraz organizację konferencji i
seminariów dla tychże organizację na terenie województw: dolnośląskiego i śląskiego. Cel główny
projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są: 1) Poprawa
wizerunku organizacji pozarządowych oraz wewnętrznego dialogu 2) Wypracowanie rozwiązań oraz
zawiązanie wspólnego dialogu wymiany doświadczeń poprzez organizację seminariów/konferencji 3)
Rozwój działalności organizacji obywatelskich poprzez zniwelowanie barier komunikacyjnych.

Skip to content