Menu Zamknij

Fundacja „Katolicka Inicjatywa Berit”

1. CEL:

– działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, poprzez uczestnictwo i organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych wraz z ich finansowaniem;

– rozpowszechnianie kultury i sztuki jako dziedzin życia społecznego;

– promowanie sztuki i jej wartości wychowawczych;

– inspirowanie do podejmowania niekonwencjonalnych działań dotyczących kultury i sztuki;

– rozwijanie wiedzy o kulturze i sztuce;

– udzielanie wsparcia utalentowanej młodzieży i dzieciom w uprawianiu wszelkich dziedzin z zakresu kultury, sztuki, nauki, turystyki i sportu;

– organizowanie oraz udzielanie pomocy w doskonaleniu warsztatu artystycznego;

– promocja kultury i sztuki w środowisku osób niepełnosprawnych jako jednej z form rehabilitacji;

– kultywowanie zwyczajów i tradycji polskich i kultury europejskiej;

– prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz ubogich, ludzi starszych, chorych i samotnych, osób niepełnosprawnych i specjalnej troski, rodzin wielodzietnych, niepełnych i dysfunkcyjnych, bezrobotnych, dzieci i młodzieży;

– propagowanie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotyzmowi, narkomanii i innym uzależnieniom;

prowadzenie opieki zdrowotnej;

– prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej;

– działalność w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki aktualnych zagrożeń cywilizacyjnych;

– działalność naukowo-dydaktyczna;

– działalnośc oświatowo-wychowawcza, w szczególności wychowanie młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich oraz humanistycznych ideałów: demokracji, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej;

– działalnośc prorodzinna;

– aktywizacja środowiska do własnego rozwoju w różnych dziedzinach;

– wspieranie innych organizacji realizujących podobne cele jak Fundacja;

– działanie na rzecz ochrony środowiska i życia ekologicznego;

– inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy oraz pomoc bezrobotnej młodzieży;

– działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

– promocja i organizacja wolontariatu.

2. ZADANIA:

– organizowanie zajęć warsztatowych w zakresie kultury i sztuki dla dzieci i młodzieży;

– organizowanie i prowadzenie spotkań tematycznych, klubów dyskusyjnych, warsztatów, sympozjów i konferencji oraz ich finansowanie;

– organizowanie wszelkich imprez artystycznych i sportowych oraz ich finansowanie;

– sponsorowanie i promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży w zakresie kultury, sztuki i nauki;

– pracę z uczniem szczególnie uzdolnionym;

– organizowanie konkursów i innych form twórczych rozpowszechniających kulturę, sztukę, sport i rekreację oraz ich finansowanie;

– finansowanie zakupu sprzętu artystycznego, naukowego i sportowego dla uzdolnionych dzieci i młodzieży;

– organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i trudnych środowisk (zajęcia w świetlicy terapeutycznej, wyjazdy rekreacyjne, zajęcia sportowe);

– organizowanie pracowni, kół, sekcji, zespołów, klubów z różnych dziedzin;

– powoływanie drużyn sportowych;

– organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

– organizowanie turystyki krajowej i zagranicznej;

– działalność wydawnicza;

– organizowanie i prowadzenie doradztwa w zakresie porad psychologiczno-pedagogicznych, psychiatrycznych i prawnych, konsultacji i terapii z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, terapii zaburzeń rozwojowych, przezwyciężania trudności wychowawczych itp.;

– prowadzenie telefonu zaufania;

– prowadzenie grup terapeutycznych, socjoterapeutycznych i grup wsparcia,

– prowadzenie punktu informacji o sektach i nowych ruchach religijnych.

3. KONTAKT:

Fundacja „Katolicka Inicjatywa Berit”

ul. 11 Listopada 2a

58-340 Głuszyca

Skip to content