Menu Zamknij

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Świdnickiej

1. CEL:

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

2. ZADANIA:

– pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości katolika i Polaka;

– ubogacenie wiary: szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.;

– szerzenie nauki społecznej Kościoła oraz wprowadzanie jej w życie;

– zapoznawanie się na bieżąco z dokumentami Kościoła powszechnego i lokalnego, szczególnie dotyczącymi młodzieży;

– organizowanie życia młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin;

– troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych;

– zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze angażowanie się w rozwój życia kulturalnego, a także dbałość o kulturę osobistą (kulturę bycia, zachowań, życia na co dzień), troska o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowanie środowiska naturalnego;

– dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka, kajakarstwo);

– organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku, ze szczególnym propagowaniem trzeźwości;

– angażowanie w życie rodzinne i przygotowanie do założenia własnej rodziny;

– angażowanie w życie Kościoła i Jego misję zwłaszcza apostolską, angażowanie w życie społeczne: podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów i zagrożeń społecznych (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej;

– wprowadzanie w życie gospodarcze: wychowanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonanie, do sumienności, przedsiębiorczości, a także gotowości niesienia pomocy młodzieży bezrobotnej;

– wychowanie do miłości Ojczyzny, troski o Naród i Państwo;

– otwieranie na kontakty ze światem, zwłaszcza organizacjami i ruchami młodzieżowymi krajowymi i zagranicznymi, które prowadzą działalność zgodną z doktryną Kościoła;

– troska o swoich członków i służenie im pomocą w przypadkach losowych.

3. KONTAKT:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Świdnickiej

Pl. Jana Pała II 1

58-100 Świdnica

Skip to content