Menu Zamknij

Fundacja Edukacyjna imienia Siostry Wandy Garczyńskiej

1. CEL:

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna, oświatowa, opiekuńcza, rekreacyjna, sportowa, kulturalna, charytatywna, szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży miasta Wałbrzycha oraz jego okolic, a także dorosłych, którzy nie ze swojej winy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej czy materialnej.

2. ZADANIA:

– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

– działanie na rzecz integracji i reintegracji zawowowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza grup szczególnego ryzyka, przede wszystkim młodzieży w tym pochodzącej z rodzin patoligicznych i sprawiającej problemy wychowawcze;

– promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajacych bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

– prowadzenie działalności charytatywnej;

– świadczenie pomocy w zakresie opieki społecznej na rzecz osób samotnie wychowujących dzieci;

– działalanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

– organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, zwłaszcza trurystyki aktywnej;

– upowszechnianie i organizację turystyki i krajoznawstwa;

– upowszechnianie i ochrona praw kobiet, upowszechnianie wsród kobiet programów dotyczących godzenia ról zawodowych i rodzicielskich;

– upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

– wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

– upowszechnianie kultury przestrzegania porządku i bezpieczeństwa publicznego;

– przeciwdziałanie patologiom społecznym;

– promocje i organizacja wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych;

– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

– prowadzenie świetlicy środowiskowej;

– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji  narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiebiorczości;

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

– wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

– wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

– upowszechnianie wiedzy i umiejętności w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności;

– pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;

– wspieranie i organizowanie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwam;

– podejmowanie pomocy Polonii i Polakom mieszkającym za granicą oraz wspieranie takich działań;

– promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

– działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa;

– upowszechnianie ochrony praw dziecka.

3. KONTAKT:

Fundacja Edukacyjna Imienia Siostry Wandy Garczyńskiej (Fundacja Garczyńskiej)

pl. Marceliny Darowskiej 1A

58-305 Wałbrzych

Skip to content