Menu Zamknij

Stowarzyszenie „Wakcji-24”

1. CEL:

– prowadzenie działań na rzecz aktywizacji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób: starszych, bezrobotnych, wykluczonych społecznie, pochodzących z obszarów zdegradowanych, niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

– promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych zwolnieniem z pracy;

– inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, w tym pomoc bezrobotnej młodzieży;

– działalność wspierająca rozwój przedsiębiorczości, rozwój gospodarczy;

– kultywowanie tradycji, zwyczajów, produktów regionalnych;

– wspieranie, inicjowanie i organizowanie działań społecznych, edukacyjnych, kulturalnych na rzecz lokalnej społeczności;

– wspieranie i upowszechnianie tradycji oraz świadomości narodowej;

– ochrona i promocja zdrowia, w tym prowadzenie opieki zdrowotnej, propagowanie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom;

– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

– diałalność wspomagająca rozwój lokalnych wspólnot oraz społeczności lokalnych;

– działanie skierowane na rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym działalność naukowo-dydaktyczną;

– podejmowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

– promocja i działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego;

– działanie na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

– rozwój turystyki i krajoznawstwa;

– działanie na rzecz ochrony środowiska i życia ekologicznego;

– działalność prorodzinną;

– prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz ubogich, ludzi starszych, chorych, samotnych, osób niepełnosprawnych i specjalnej troski, rodzin wielodzietnych, niepełnych i dysfunkcyjnych, bezrobotnych, dzieci i młodzieży;

– promocja i organizacja wolontariatu, grup wsparcia;

– rzeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

– działanie ma rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

– poradnictwo obywatelskie.

2. ZADANIA: 

– prowadzenie i organizowanie zajęć, warsztatów, szkoleń oraz innych form zajęciowych na rzecz osób: starszych, bezrobotnych, wykluczonych społecznie, pochodzących z obszarów zdegradowanych, niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

– organizacje stażów/praktyk i innych form wsparcia na rzecz osób zagrożonych zwolnieniem z pracy, bezrobotnej młodzieży oraz innym osobom pozostającym w trudnej sytuacji na rynku pracy;

– organizowanie, wspieranie wydarzeń mających na celu promocję regionu, zwyczajów, kultury, sztuki, oraz produktów i usług, w tym także regionalnych;

– pracę z uczniami uzdolnionymi;

– organizowanie konkursów i innych form twórczych rozpowszechniających kulturę, sztukę, sport, turystykę i rekreację oraz ich finansowanie;

– organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

– powoływanie drużyn sportowych oraz organizowanie zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu;

– realizowanie spotkań tematycznych, sympozjów, konferencji, prelekcji, seminariów, klubów dyskusyjnych oraz ich funkcjonowanie;

– współpracę z ludźmi, organizacjami, instytucjami o podobnych celach działania;

– wsparcie osób w wieku emerytalnym poprzez organizowanie różnych form aktywności;

– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji, dyskryminacji i kryzysom;

– realizowanie zadań w obszarze pomocy społecznej m.in. poprzez działalność charytatywną i humanitarną, wolontariat, organizowanie wsparcia moralnego i materialnego dla osób pokrzywdzonych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub w kryzysie;

– samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych;

– powoływanie lub wspieranie powstawania grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których celem jest prowadzenie działań w zakresie celów Stowarzyszenia;

– przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów konkretnych działań leżących w zakresie celów Stowarzyszenia;

– współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami;

– współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi;

– współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi;

– działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego;

– pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia;

– współpracę z osobami fizycznymi oraz przedsiębiorcami wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia;

– organizowanie zajęć, warsztatów, szkoleń, wydarzeń, konkursów  i innych form twórczych zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia;

– działalność wydawniczą w tym inne publikacje;

– wspieranie finansowe i rzeczowe przedsięwzięć gospodarczych zmierzających do wypromowania lokalnych i regionalnych produktów;

– wypowiadanie się w sprawach publicznych istotnych dla rozwoju społeczności lokalnych;

– szeroko rozumianą pomoc na rzecz rodzin;

– propagowanie idei przedsiębiorczości oraz twórczości ludowej poprzez działania promocyjno- wydawnicze;

– prowadzenie działalności promocyjnej regionu;

– organizowanie różnych innych form spędzania czasu dla dzieci i młodzieży.

3. KONTAKT:

Stowarzyszenie „w-Akcji”

ul. 11 Listopada 6A

58-340 Głuszyca

Skip to content