Menu Zamknij

Statut Federacji Organizacji Katolickich

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Federację Organizacji Katolickich, zwaną dalej Federacją, tworzą organizacje odwołujące się
w swojej działalności do nauki Kościoła Katolickiego.

2. Federacja może używać skróconej nazwy: „FOKa”.

3. Czas działania Federacji jest nieograniczony.

§ 2

1. Siedzibą Federacji jest Głuszyca.

2. Federacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla właściwego realizowania swych celów Federacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Federacja może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania i o zbieżnych celach.

§ 3

1. Federacja posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Federacja działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

3. Federacja prowadząc działalność w sferze pożytku publicznego działa na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub ustaw ją zastępujących.

§ 4

Federacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały.
Członkowie Federacji mogą tworzyć grupy zwane dalej Zespołami.
Każdy Zespół podlega pod względem organizacyjnym Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Oddziału.

§ 5

Federacja używa pieczęci z nazwą, adresem oraz numerami REGON, NIP i KRS Federacji.
Federacja może używać własnych odznak organizacyjnych.
Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6

Celem Federacji jest:

1. aktywizacja, integracja, wsparcie i współdziałanie katolickich organizacji pozarządowych;

2. efektywna działalność na rzecz społeczeństwa w duchu wartości chrześcijańskich;

3. upowszechnianie nauki, kultury, sztuki oraz wszelkich form aktywności społecznej, zgodnie
z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

4. Reprezentacja członków Federacji wobec sektora publicznego i innych środowisk w zakresie przez nich powierzonym.

§ 7

Federacja realizuje swoje cele poprzez:

1. aktywne uczestniczenie w życiu Kościoła;
2. działalność na rzecz Członków Federacji;
3. inicjowanie oraz wspieranie różnych form wychowania dzieci i młodzieży w szczególności wychowania religijnego, kulturalnego i społecznego;
4. ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci;
5. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
6. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
8. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
9. działalność charytatywną;
10. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

11. działalność na rzecz mniejszości narodowych, religijnych i etnicznych oraz języka regionalnego;

12. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;

13. ochronę i promocję zdrowia, w tym działalności profilaktycznej i leczniczej;

14. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

15. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

16. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

17. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

18. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

19. działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

20. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

21. naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie;

22. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

23. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

24. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

25. działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

26. działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa;

27. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
28. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

29. działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;

30. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

31. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;

32. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

33. promocję i organizację wolontariatu;

34. pomoc Polonii i Polakom za granicą;

35. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

36. działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych;

37. promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

38. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

39. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

40. rewitalizację w obszarach: społecznym, architektonicznym, planistycznym i ekonomicznym;

41. działalność na rzecz organizacji pozarządowych;

42. działanie na rzecz integracji chrześcijan oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między chrześcijanami na całym świecie;

43. prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej, naukowej;

44. Prowadzenie działalności informacyjno-reklamowej i medialnej;

45. Upowszechnianie problematyki objętej celami statutowymi Federacji w środkach masowego przekazu oraz komunikatorów społecznych;

46. Propagowanie ruchu pielgrzymkowego.

§ 8

1. W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych Federacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność nieodpłatną pożytku publicznego.

2. Federacja realizując powyższe cele opiera się na pracy społecznej członków i wolontariuszy.
Dla prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, także spośród członków.

3. Członkowie Zarządu Głównego, Zarządów Oddziałów, Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnych Oddziałów przy Zarządzie Głównym i Zarządach Oddziałów pełnią przyjęte funkcje społecznie i nie mogą z tego tytułu otrzymywać wynagrodzenia.

Rozdział III

CZŁONKOWIE FEDERACJI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Federacji dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§ 10

Członkami Federacji mogą być: osoby fizyczne i prawne, w tym kościelne osoby prawne akceptujące cele Federacji.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Federacji może zostać osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która utożsamia się z celami Federacji zawartymi
w Statucie i jest gotowa je realizować.

2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba prawna, w tym kościelna osoba prawna, która działając poprzez swoje organy lub stosownie umocowanych przedstawicieli utożsamia się z celami Federacji zawartymi w Statucie i jest gotowa je realizować.

3. Członków zwyczajnych przyjmuje Prezes Zarządu Głównego Federacji na podstawie pisemnego wniosku kandydata, popartego uchwałą podjętą przez Zarząd Główny Federacji lub Zjazd Delegatów, na podstawie trzech rekomendacji od 2-3 członków Federacji lub zamiennie jednej opinii duszpasterskiej. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Prezes Zarządu Głównego zawiadamia pozostałych członków Zarządu Głównego oraz Zarząd Oddziału.

4. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:
a) czynnie współdziałać w realizacji programu Federacji;

b) brać czynny udział w inicjatywach, działalności i pracy Federacji;

c) regularnie uczestniczyć w zebraniach, posiedzeniach i spotkaniach Federacji;

d) regularnie płacić składki przewidziane dla członków zwyczajnych.

5. Prawem członka zwyczajnego jest:

a) uczestniczenie w zjazdach Federacji;

b) bierne i czynne uczestniczenie w wyborach do władz Federacji, z wyjątkiem osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia;

c) występowanie z wnioskami do odpowiednich władz Federacji;

d) otrzymywanie informacji o inicjatywach i działalności Federacji;

e) uczestniczenie w inicjatywach Federacji, w szczególności w działaniach organizowanych przez Federację;

f) korzystanie z urządzeń, sprzętu i wydawnictw znajdujących się w użytkowaniu Federacji oraz z innej pomocy zgodnej z działalnością statutową.

§ 12

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, w tym kościelna osoba prawna, która utożsamia się z celami Federacji zawartymi w Statucie, wykazała się pomocą lub innym świadczeniem na rzecz Federacji a także zobowiązuje się do stałego świadczenia na rzecz Federacji.
Członków wspierających przyjmuje Prezes Zarządu Federacji na podstawie pisemnego wniosku kandydata o przyjęcie w poczet członków wspierających.
Obowiązkiem członka wspierającego jest:
a) przestrzeganie zasad i udzielanie wsparcia inicjatywom podejmowanym przez Federację;

b) spełnianie stałego świadczenia na rzecz Federacji, zgodnie ze złożonym zobowiązaniem;

c) regularne płacenie składek przewidzianych dla członków wspierających.

Prawem członka wspierającego jest:
a) występowanie z wnioskami do odpowiednich władz Federacji,

b) otrzymywanie informacji o inicjatywach i działalności Federacji,

c) uczestniczenie w inicjatywach Federacji,

d) korzystanie z urządzeń, sprzętu i wydawnictw znajdujących się w użytkowaniu Federacji
oraz z innej pomocy w celach zgodnych z działalnością statutową.

§ 13

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się dla rozwoju Federacji lub realizacji jej celów.
Nadania godności członka honorowego dokonuje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego Federacji.
Członek honorowy ma prawo udziału w zebraniach Zjazdu Delegatów z głosem doradczym.
Członek honorowy zwolniony jest z obowiązków właściwych dla innych członków.

§ 14

Zarząd Główny może na indywidualny, umotywowany wniosek członka zwolnić go
z obowiązku płacenia składek lub zamienić składki na inne świadczenia.
Jeżeli świadczeniem, o którym mowa w ust. 1 będzie świadczenie odpowiadające świadczeniu pracy, nie będzie nawiązywany stosunek pracy. Przepisów kodeksu pracy oraz stosownej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie stosuje się.

§15

Obowiązkiem wszystkich członków Federacji jest przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał
oraz decyzji władz Federacji, a także dbanie o dobre imię Federacji.

§ 16

Karami za naruszenie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Federacji są:
a) upomnienie,

b) nagana,

c) zawieszenie w prawach członka na jeden rok,

d) wykluczenie z grona członków Federacji.

Kary określone w ust. 1 nakłada na członków właściwy Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny.

§ 17

Utrata członkostwa w Federacji następuje poprzez:
a) dobrowolne wystąpienie,

b) wykluczenie z grona członków przez Zarząd Główny w sytuacji niespełniania obowiązków określonych w § 15.

c) wykluczenie z grona członków na mocy uchwały właściwego Zarządu Oddziału za niepłacenie składek członkowskich przez rok, pomimo upomnienia;

d) utratę zdolności do czynności prawnych lub pozbawienie praw publicznych;

e) śmierć członka,

f) likwidacja członka będącego osobą prawną.

Od uchwały Zarządu Głównego, o której mowa w ust. 1 pkt. b), członek Federacji może odwołać się za pośrednictwem Zarządu Głównego do Zjazdu Delegatów w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o podjęciu uchwały.
Od uchwały Zarządu Oddziału, o której mowa w ust. 1 pkt. c), członek Federacji może odwołać się do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o podjęciu uchwały.
Odwołania, o których mowa w ust. 2-3 rozpatrywane są na najbliższych zebraniach właściwych organów.

§ 18

Szczegółowe kwestie proceduralne, dotyczące przyjmowania w poczet członków Federacji
oraz dotyczące utraty członkostwa w Federacji, a także nakładania kar, nie unormowane w Statucie określa regulamin przyjęty przez Zarząd Główny.

Rozdział IV

WŁADZE FEDERACJI

1. Przepisy ogólne

§ 19

Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością oddanych głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
Uchwały są ważnie podjęte, jeżeli w zebraniu uczestniczyła minimum 1/2 uprawnionych, chyba że Statut stanowi inaczej, a wszyscy uprawnieni zostali o zebraniu prawidłowo powiadomieni. Quorum nie obowiązuje na zebraniu Zjazdu Delegatów, zwołanego w drugim terminie.
Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że właściwe władze Federacji postanowią inaczej. W kwestiach personalnych uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym, chyba że właściwe władze postanowią inaczej.

§ 20

Oświadczenia woli składają w imieniu Federacji, działając samodzielnie, Prezes lub Wiceprezes.
Zobowiązania majątkowe do wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych zaciągają w imieniu Federacji, działając samodzielnie, Prezes lub Wiceprezes. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych powyżej pięćdziesięciu tysięcy złotych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 21

1. Funkcjonowanie władz Federacji mogą określać stosowne regulaminy.
2. Regulaminy uchwala władza nadrzędna Federacji wobec władzy podrzędnej, przy czym regulamin Zjazdu uchwala na wniosek Zarządu Głównego Zjazd Delegatów.
2. Władze Federacji

§ 22

Władzami Federacji są:

Zjazd Delegatów,
Zarząd Główny,
Główna Komisja Rewizyjna.
Zjazd Delegatów

§ 23

1. Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Federacji.
2. Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. Zwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny raz na rok jako zjazd sprawozdawczy,
a co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy.
4. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny, z zastrzeżeniem
przepisu § 25 ust. 5 Statutu, w przypadku:
a) podjęcia uchwały przez Zarząd Główny;

b) wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej;

c) pisemnego żądania co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Federacji.

5. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Zjazd ten powinien odbyć się najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały, otrzymania wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
6. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zjazdu Delegatów Zarząd Główny zawiadamia Zarządy Oddziałów co najmniej 21 dni przed terminem.
7. Jeżeli ogólna liczba członków zwyczajnych Federacji nie przekroczy 100, zamiast Zjazdu Delegatów zwołuje się Zjazd Członków Federacji, mający kompetencje Zjazdu Delegatów, w którym mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie zwyczajni Federacji.
8. Jeżeli liczba uczestników na Zjazd Członków Federacji przekroczy 100, zamiast Zjazdu Członków Federacji zwołuje się Zjazd Delegatów, na który Oddziały Federacji wybierają po 1 delegacie na każdą rozpoczętą liczbę 50 członków zwyczajnych. Liczba delegatów na Sprawozdawczy Zjazd Delegatów i Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być ograniczona do 5 delegatów z każdego Oddziału. Kadencja delegata trwa dwa lata. Każda organizacja reprezentowana jest przez jej Prezesa lub Wiceprezesa oraz delegata.
9. W Zjeździe Delegatów biorą udział:

a) z głosem decydującym: delegaci Oddziałów wybrani przez Oddziały Federacji
oraz członkowie Zarządu Głównego,

b) z głosem doradczym: członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, prezesi Zarządów Oddziałów, członkowie komisji tematycznych i przewodniczący komisji tematycznych Oddziałów – o ile nie zostali wybrani delegatami oraz członkowie honorowi.

10. Do kompetencji Zjazdu Członków Federacji lub Zjazdu Delegatów należy:

a) wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

b) odwoływanie Zarządu Głównego większością 2/3 oddanych głosów;

c) przyjmowanie sprawozdań z działalności Federacji i udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi Głównemu;

d) przyjmowanie sprawozdań i rozpatrywanie wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej;

e) wytyczanie kierunku, ustalanie programu pracy Federacji, zatwierdzanie ogólnego programu
i kierunku działań oraz uchwalanie planów działalności, ocena działalności Federacji,

f) uchwalanie zmian Statutu,

g) rozwiązanie Federacji większością 2/3 oddanych głosów, przy liczbie głosujących stanowiącej
co najmniej połowę uprawnionych;

h) nadawanie godności członka honorowego,

i) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego,

j) uchwalanie regulaminów, dotyczących kompetencji Zjazdu Członków lub Zjazdu Delegatów

k) rozpatrywanie innych wniosków Zarządu i pozostałych władz oraz wniosków poszczególnych członków Federacji.

11. Uchwały Zjazdu Członków Federacji lub Zjazdu Delegatów wiążą wszystkich członków Federacji.

Zarząd Główny

§ 24

Zarząd Główny składa się z 3 – 5 członków wybieranych przez Zjazd Delegatów na okres 4 lat. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika. Prezesa wybiera Zarząd bezwzględną większością głosów (połowa plus jeden głos). Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Głównej Komisji Rewizyjnej.
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Zwołuje je Prezes, który kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Zarząd.
W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący komisji tematycznych, o których mowa w §26, a także Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub ich zastępcy oraz osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu Głównego.
Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
a) reprezentowanie Federacji,

b) kierowanie pracą i całością działalności Federacji,

c) zwoływanie obrad Krajowego Zjazdu Delegatów, przedstawianie projektu porządku obrad,

d) zgłaszanie wniosków i projektów uchwał na zebranie Krajowego Zjazdu Delegatów,

e) przygotowywanie projektu programu działań Federacji;

f) wykluczanie z grona członków Federacji;

g) zarządzanie majątkiem Federacji, w tym nadzór nad wydatkowaniem funduszy przez Zarządy Oddziałów;

h) ustalanie wysokości składek członkowskich dla poszczególnych kategorii członków;

i) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania Oddziałów;

j) nadzór nad księgozbiorami Federacji;

k) przygotowywanie wniosków o nadanie godności członka honorowego,

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w Statucie dla innych władz Federacji.
Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności (w tym sprawozdanie finansowe) Głównej Komisji Rewizyjnej i Zjazdowi Delegatów. Niezatwierdzenie sprawozdania przez Główną Komisję Rewizyjną i nieudzielanie absolutorium przez Zjazd Delegatów powoduje odwołanie Zarządu.
§ 25

W wypadku ustąpienia członków Zarządu Głównego w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji do wysokości połowy składu pochodzącego z wyboru.
Kandydatami na zwolnione miejsca w składzie Zarządu są w pierwszej kolejności osoby znajdujące się na liście kandydatów na członków Zarządu Głównego, sporządzonej w trakcie ostatniego sprawozdawczo-wyborczego Zjazdu Delegatów.
Niezatwierdzenie decyzji, o której mowa w ust. 1, przez najbliższe zebranie Zjazdu Delegatów, powoduje wygaśnięcie mandatu członka Zarządu i wybór nowego członka Zarządu.
Kadencja nowego członka Zarządu wybranego na wakujące miejsce upływa z końcem kadencji uprzednio zajmującego to miejsce członka.
W przypadku ustąpienia takiej liczby członków Zarządu Głównego, że nie jest możliwe jego działanie jako statutowego organu Główna Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Delegatów.
§ 26

Przy Zarządzie Głównym Federacji mogą działać komisje tematyczne, o charakterze opiniodawczo-doradczym w zakresie zagadnień objętych działalnością statutową Federacji.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 27

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Zjazd Delegatów na okres 4 lat. Nie można łączyć członkostwa w Komisji z członkostwem w Zarządzie Głównym, w Zarządzie Oddziału ani w Komisji Rewizyjnej Oddziału.

2. Członkiem Komisji może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

3. Członkowie Komisji nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Głównego. Członkowie Komisji nie mogą być pracownikami Federacji, także z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia.

4. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Nad pracami Komisji czuwa przewodniczący Komisji. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

a) bieżąca kontrola działalności Federacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i zgodności z przepisami prawa;

b) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami pokontrolnymi oraz określenie terminów
i sposobów usunięcia stwierdzonych uchybień;

c) zatwierdzenie sprawozdań z działalności Federacji oraz składanie wniosków do Zjazdu Delegatów o udzielenie absolutorium dla Zarządu Głównego;

d) zwoływanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w przypadku opisanym w §25 ust. 5;

e) występowanie z wnioskami do Zarządu Głównego i Krajowego Zjazdu Delegatów;

f) uchwalenie własnego regulaminu i regulaminu Komisji Rewizyjnych Oddziałów;

g) podejmowanie uchwały o podziale lub pokryciu wyniku finansowego;

6. Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności na zebraniu Zjazdu Delegatów.

§ 28

Wakaty w Głównej Komisji Rewizyjnej obsadzane są przez kolejne osoby z listy rezerwowej uchwalonej przez Zjazd Delegatów.
Stwierdzenia objęcia mandatu dokonuje przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej w trybie postanowienia. Mandat członka z listy rezerwowej kończy się wraz upływem kadencji uprzednio zajmującego to miejsce członka Komisji.
Rozdział V

ODDZIAŁY FEDERACJI

1. Postanowienia ogólne

§ 29

Podstawę utworzenia Oddziału Federacji stanowi uchwała Zarządu Głównego.
Uchwała Zarządu Głównego o utworzeniu Oddziału Federacji określa jego nazwę i siedzibę.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, stosuje się odpowiednio przepisy
rozdziału IV.
2. Władze Oddziału

§ 30

Władzami Oddziału Federacji są:

Zjazd Członków Oddziału,
Zarząd Oddziału,
Komisja Rewizyjna Oddziału.
Zjazd Delegatów Oddziału

§ 31

Zjazd Członków Oddziału jest najwyższą władzą Federacji w Oddziale i jest zwoływany przez Zarząd Oddziału raz w roku. Przepisy § 23 stosuje się odpowiednio.

Zarząd Oddziału

§ 32

Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Zjazd Członków Oddziału na okres 4 lat. Zarząd wybiera ze swego grona co najmniej Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie Oddziału z członkostwem w Komisji Rewizyjnej Oddziału i Głównej Komisji Rewizyjnej.
Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku. Zwołuje je Prezes, który kieruje pracami Zarządu Oddziału i reprezentuje Zarząd.
W posiedzeniach Zarządu Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji tematycznych, o których mowa w §33 Statutu.
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a) reprezentowanie Oddziału,

b) kierowanie pracą Federacji w Oddziale,

c) zwoływanie obrad Zjazdu Członków Oddziału,

d) występowanie z wnioskami do nadrzędnych organów Federacji.

e) dysponowanie funduszami Oddziału.

Zarząd Oddziału składa corocznie sprawozdanie ze swej działalności (w tym sprawozdanie finansowe) Komisji Rewizyjnej Oddziału i Zjazdowi Członków Oddziału oraz Zarządowi Głównemu.

§ 33

Przy Zarządzie Oddziału mogą działać komisja tematyczne, o charakterze opiniodawczo – doradczym w zakresie zagadnień objętych działalnością statutową Federacji.
Zarząd Oddziału powołuje Przewodniczących komisji tematycznej oraz na jego wniosek innych członków tej komisji. Przewodniczącym komisji tematycznej może zostać także członek Zarządu.
Komisja Rewizyjna

§ 34

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków wybranych przez Zjazd Członków Oddziału na okres 4 lat. Nie można łączyć członkostwa w Komisji z członkostwem w Zarządzie Głównym, w Zarządzie Oddziału ani w Głównej Komisji Rewizyjnej.
Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Nad pracami Komisji czuwa przewodniczący Komisji. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a) bieżąca kontrola i ocena działalności Federacji w Oddziale i Zarządu Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,

c) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Oddziału,

d) występowanie z inicjatywą zwołania nadzwyczajnego Zjazdu Członków Oddziału

Komisja składa corocznie sprawozdanie ze swej działalności na zebraniu Zjazdu Członków Oddziału oraz do Głównej Komisji Rewizyjnej.
Rozdział VI

ZESPÓŁ

Postanowienia ogólne

§ 35

Zespół jest podstawową formą organizacyjną skupiającą członków zwyczajnych Federacji i liczy minimum 3 członków.
Zespół prowadzi działalność w oparciu o własny regulamin.
Zespół zgłasza Zarządowi Oddziału prezesa Zespołu i skarbnika.
Rozdział VII

MAJĄTEK FEDERACJI

§ 36

Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Majątek Federacji powstaje:
a) ze składek członkowskich,

b) z darowizn,

c) ze spadków,

d) z zapisów,

e) z dochodów z własnej działalności Federacji,

f) z dochodów z majątku Federacji,

g) z ofiarności publicznej,

h) z odpisu 1% podatku od osób fizycznych.

§ 37

W przypadku powołania Federacji do dziedziczenia, Federacja składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe, w przeciwnym wypadku składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.

§ 38

Federacja może otrzymywać dotacje i subwencje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 39

Federacja może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Federacji służy realizacji celów statutowych Federacji.

§ 40

Federacja posiadając status organizacji pożytku publicznego może prowadzić statutową odpłatną działalność pożytku publicznego według zasad określonych w ustawie, o której mowa w § 3 ust. 3 Statutu.
Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych należących do sfery zadań publicznych.
Dochody Federacji z pozostałych źródeł mogą być w szczególności wydatkowane na potrzeby członków zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny, przy czym zakazuje się uprzywilejowania w stosunkach cywilnoprawnych członków Federacji, członków organów Federacji, pracowników oraz ich osób bliskich w stosunku do osób trzecich w ten sposób, że zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Federacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Federacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Federacji na rzecz członków Federacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków Federacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Federacji,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Federacji, członkowie organów Federacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 41

1. Federacja prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Federacja opracowuje sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy.

§ 42

Rozwiązanie się Federacji może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu Członków Federacji lub Zjazdu Delegatów, podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków.
O przeznaczeniu majątku rozwiązanej Federacji decyduje Zjazd Członków Federacji lub Zjazd Delegatów powołując Komisję Likwidacyjną.
W przypadku niemożności podjęcia przez Zjazd Członków Federacji lub Zjazd Delegatów uchwały
o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, majątek Federacji przechodzi na własność diecezji właściwej danemu Oddziałowi z przeznaczeniem na cele określone w Statucie Federacji.
Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

Zmiana Statutu może nastąpić po uchwaleniu jej przez Zjazd Członków Federacji lub Zjazd Delegatów.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.